• امروز : پنج شنبه - ۱۶ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Thursday - 7 December - 2023
کل اخبار 7031اخبار امروز : 0
11

ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور

  • کد خبر : 15982
  • ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۴:۲۹
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور را تصویب کرد: «آیین […]

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۷۹۰۷۳/۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور را تصویب کرد:
«آیین نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور»
ماده ۱- در هر یک از موارد مذکور در مواد (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور – مصوب ۱۳۴۳- که در این آیین‌نامه به اختصار ‘قانون’ نامیده می‌شود، هیات حمایت از صنایع که در این آیین‌نامه به اختصار ‘هیات’ نامیده می‌شود، می‌تواند با رعایت مقررات این آیین‌نامه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۲- اتخاذ تصمیم هیات منوط به وصول مدارک زیر است:
الف – در مورد توقف رونوشت حکم توقف.
ب – در مورد صدور قرار تأمین رونوشت قرار.
ج – در مورد فوت یا حجر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تعطیل کارخانه.
د – در موارد مذکور در ماده (۳) قانون، اعلام دستگاه یا سازمان یا مؤسسات مربوط که حاوی شماره و تاریخ صدور اجرائیه از طرف مقام صالح باشد.
تبصره – در هر یک از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، آغاز رسیدگی هیات منوط به احاله موضوع از طرف یکی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی به هیات است.
ماده ۳- پس از وصول مدارک موضوع ماده (۲) این آیین نامه، تشخیص اینکه کارخانه منتهی به تعطیلی خواهد شد با هیات است، مگر در مورد بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه که موکول به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
ماده ۴- پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیات مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد نمود. چنانچه تصمیم هیات مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور می رسد. هر یک از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنعت، معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیات نظری داشته باشند می‌توانند حداکثر هفت روز از تاریخ وصول اعلام تصمیم هیات، نظر خود را به آن هیات اعلام نمایند. چنانچه از طرف وزرای یادشده ظرف مدت مذکور نظری نسبت به تصمیم هیات اعلام نشود، تصمیم هیات قطعی خواهد بود. در صورتی که وزرای یادشده نسبت به تصمیم هیات ظرف آن مدت اعلام نظر کنند، هیات موظف است ظرف سه روز پس از وصول نظر هر یک از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد تصمیم قطعی خود را اتخاذ نماید.
ماده ۵- در صورتی که تصمیم قطعی هیات مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد بدون نیاز به شناسه ملی و شماره (کد) کارگاهی مراتب به دستگاه‌های ذیربط اعلام می‌شود. پس از آن هیات تصمیم مزبور را پس از دریافت تنخواه‌گردان مذکور در ماده (۴) این آیین نامه و تعیین مدیر یا مدیران کارخانه به دادستان و نیروی انتظامی محل اعلام خواهد نمود. دادستان و نیروی انتظامی محل پس از وصول نامه هیات باید نمایندگان خود را جهت تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه به ‌هیت معرفی نمایند.
ماده ۶- هیات می‌تواند برای تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه نماینده یا نمایندگانی از بین اعضای خود یا اشخاص دیگر انتخاب و معرفی نماید.
ماده ۷- تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه با حضور هیات یا نماینده آن و نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی محل به مدیر یا مدیران منتخب هیات انجام می گیرد و صورتجلسه‌های مربوط با ذکر تاریخ به امضای آنان خواهد رسید. حضور نمایندگان کارخانه بلامانع است.
ماده ۸- در موقع تحویل و تحول تأسیسات و اموال کارخانه رعایت نکات زیر ضروری است:
الف – صورت‌برداری کلیه اموال ثابت کارخانه اعم از منقول و غیرمنقول.
ب – صورت‌برداری و ارزیابی اموال مصرف شدنی کارخانه.
ج – بستن و امضا نمودن دفاتر قانونی کارخانه.
د – تعیین وجوه نقدی و اسناد بهادار کارخانه.
تبصره- ارزیابی اموال موضوع بند (ب) این ماده به قیمت روز به وسیله ارزیاب یا ارزیابی که از طرف هیات یا نماینده آن تعیین می‌شوند انجام خواهد گرفت.
ماده ۹- هزینه ارزیابی و صورت‌برداری و فوق‌العاده روزانه نمایندگان دادستان و نیروی انتظامی از طرف هیات تعیین و پرداخت و به هزینه قطعی کارخانه منظور خواهد شد. هزینه و فوق‌العاده مذکور متناسب با کار انجام شده است.
ماده ۱۰- کارخانه‌های مشمول قانون بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهند شد و هیات برای اداره امور کارخانه‌های مذکور و همچنین استفاده از اعتبارات دارای هر گونه اختیار قانونی است. هیات می‌تواند در مواقع ضروری با تصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل و رفع نواقص قسمت‌هایی از کارخانه‌های مشمول قانون از محل اعتباراتی که در اختیار دارد در آن کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری نموده و نسبت به استهلاک آنها قبل از تحویل کارخانه (موضوع ماده (۱۰) قانون) اقدام نماید.
ماده ۱۱- مدیر یا مدیران کارخانه که از طرف هیات تعیین شده‌اند، دارای اختیارات واگذار شده از طرف هیات به آنان می باشند.
ماده ۱۲- در صورتی که هیات ادامه کار مدیر یا مدیران را کلاً یا بعضاً مصلحت نداند شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین کند و مدیر یا مدیران بر کنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیات به مدیر یا مدیران جدید تحویل نمایند.
تبصره- در صورت فوت یا استعفای مدیر یا مدیران نیز به ترتیب فوق رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳- هیات حساب یا حساب هایی به نام هیات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود. استفاده از هر یک از حساب ها با امضای رییس و دو نفر از اعضای هیات مجاز است. هیات به نام مدیران اجرای منصوب هر یک از کارخانه‌های مشمول قانون اقدام به افتتاح حساب یا حساب های جاری در هر یک از شعب بانک ملی یا صنعت و معدن که صلاح بداند خواهد نمود. هیات، صاحبان امضای مجاز برای استفاده از حساب یا حساب های مزبور را تعیین و به بانک معرفی خواهد نمود.
ماده ۱۴- تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه از اختیارات هیات است ولی تعیین حقوق سایر کارکنان کارخانه با رعایت قانون کار از طرف هیات تعیین می‌شود.
ماده ۱۵- جلسات هیات حداقل هفته‌ای یکبار تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۶- رییس هیات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
ماده ۱۷- وظایف رییس هیات به شرح زیر است:
الف – تنظیم صورت‌جلسات هیات و ثبت آن در دفتری که به این امر اختصاص داده می‌شود و به امضا رساندن آنها.
ب – اداره امور دفتری و اداری دبیرخانه هیات.
ج – نگاهداری اموال و اسناد و اوراق بهادار و سوابق مکاتبات مربوط به‌ هیات.
د – تنظیم و نگهداری امور مالی و محاسباتی هیات.
ماده ۱۸- جلسات هیات با حضور اکثریت اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اتخاذ خواهد شد ولی در هر حال اتخاذ هر تصمیمی از طرف هیات حداقل مستلزم موافقت سه نفر از اعضا است.
ماده ۱۹- مکاتبات اداری با امضای رییس هیات و سایر اسناد تعهدآور با امضای رییس هیات و دو نفر از اعضای هیات معتبر خواهد بود.
تبصره- در غیاب رییس هیات، یک نفر به انتخاب هیات از طرف ایشان مکاتبات اداری و اسناد تعهدآور را امضاء می‌کند.
ماده ۲۰- کلیه هزینه‌های مستمر و غیرمستمر هیات به تشخیص و تصویب هیات به نسبت فروش از محل فروش محصول کارخانه‌های مشمول قانون، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۲۱- چنانچه هیات به خدمت یک یا چند نفر از کارکنان سازمان های دولتی یا وابسته به دولت احتیاج داشته باشد، سازمان مربوط مجاز است آنان را به عنوان مأمور در اختیار هیات بگذارد. ترتیب پرداخت حقوق و مزایای این قبیل مأمورین با موافقت هیات و سازمان مربوط است.
ماده ۲۲- درصورتی که هیات جهت نظارت در امور کارخانه‌ای، اعزام یک یا چند نفر از اعضای خود را ضروری بداند هزینه مسافرت و اقامت آنان به ترتیب زیر پرداخت می شود:
الف- تأمین وسیله مسافرت یا پرداخت هزینه آن با تأیید هیات.
ب- هزینه اقامت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- اعزام اعضای هیات به مأموریت به استثنای مسافرت‌هایی که به منظور اعمال نظارت انجام می‌دهند موکول به پیشنهاد هیات و تصویب وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. در این قبیل مأموریت‌ها علاوه بر هزینه مسافرت و اقامت حق‌الزحمه متناسب تعیین شده توسط وزرای یادشده، پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۳- حق حضور اعضای هیات از قرار هر جلسه دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۲۴- هیات موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ شروع اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کند و ضمن آن مشخص نماید که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار خلاف مصلحت بوده و انجام شرایط پیشنهادی هیات نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیات را در هیات وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می کند.
ماده ۲۵- درخصوص موضوع ماده (۲۴) این آیین نامه، اگر هیات وزیران ادامه فعالیت کارخانه را خلاف مصلحت تشخیص دهد هیات باید تأسیسات و اموال آن کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده نیروی انتظامی محل به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طرف هیات وزیران تعیین می‌شود تحویل دهد. شخص تحویل گیرنده تا تعیین تکلیف قطعی اموال مسئول حفاظت آنها بوده و امین محسوب می‌شود.
ماده ۲۶- نحوه تحویل تأسیسات و اموال کارخانه موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه و همچنین پس از خاتمه دوره اداره موقت کارخانه (موضوع مواد (۹ و ۱۰) قانون) به ترتیب مقرر در مواد (۵) و (۸) این آیین‌نامه است.
ماده ۲۷- آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۸۵ مورخ ۹/۴/۱۳۴۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

لینک کوتاه : http://www.iranhim.ir/?p=15982

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.